معرفی رشته های دانشگاهی رشته تجربی و حدود رتبه لازم برای قبولی در این رشته ها

رشته های دانشگاهی رشته تجربی،از رشته های پرطرفدار در ایران می باشند.در رشته هایی مانند رشته پزشکی،دندان پزشکی،دارو سازی و رشته های پیرا پزشکی،هر ساله رقابت سخت تر و سخت تر می شود.ذر این قسمت می توانید،با رشته های دانشگاهی رشته تجربی آشنا شوید و از حدود رتبه برای قبولی ذر این رشته ها آگاهی پیدا کنید.